Azure üzerinde bulunan sanal sunucularımızın durumunu Azure Portal üzerinden öğrenebileceğimiz gibi Azure Powershell üzerinden de öğrenip elde ettiğimiz verileri dışarı aktarabilmekteyiz.
Sanal makinelerin açık veya kapalı durumda olduğunu öğrenmek için aşağıdaki komut çalıştırabilir.

Get-AzVM -Status | select Name, powerstate

Sadece çalışır durumunda olan makineler görüntülenmek isteniyorsa aşağıdaki komut çalıştırılabilir. “VM running” kısmı değiştirilerek “VM deallocated” ya da “VM stopped” değerleri içinde çalıştırılabilir.

Get-AzVM -Status | select Name, powerstate | Where-Object {$_.powerstate -eq “VM running”}

Sunucuların public ip adresi öğrenilmek isteniyorsa aşağıdaki komut çalıştırılır.

Get-AzPublicIpAddress | select Name, IpAddres

Sonuçları csv formatında oluşturmak isterseniz de aşağıdaki komut çalıştırılır.

Get-AzPublicIpAddress | select Name, IpAddres | select Name,IPAddress | Export-Csv PublicIP.csv

Oluşturulan dosyayı indirmek içinde aşağıdaki adımlar takip edilebilir.

reference: https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/az.compute/get-azvm?view=azps-9.2.0

Bir sonraki makalede görüşmek üzere. Sağlıkla Kalın…

Yazar: Mutlu BALIK